fbpx

Calendar admitere liceu an scolar 2017-2018

DATA LIMITĂ/PERIOADA

EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

2 februarie 2018

Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii

1 martie 2018

Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 mai 2018

Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociați. Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere

7 mai 2018

Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea de către inspectorate la şcolile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora

14 mai 2018

Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a broşurilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită

10-31 mai

Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare

8 iunie 2018

Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată

11 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată

25 iunie 2018

Transmiterea de către Comisia naţională de admitere către comisiile judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice

26 iunie 2018

Completarea de către secretariatele şcolilor a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

Probele de aptitudini/limba moderna si materna

10-11 mai 2018

Eliberarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

14-15 mai 2018

Înscrierea pentru probele de aptitudini

16 – 18 mai 2018

Desfăşurarea probelor de aptitudini

22 mai 2018

Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

25 mai 2018

Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

11 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizată Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi, în aplicația informatică centralizată

26 iunie 2018

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

27 iunie 2018

Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

28 iunie 2018

Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

29-31 mai 2018

Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

04-08 iunie 2018

Înscrierea la evaluarea națională

08 iunie 2018

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018

Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018

Matematica – probă scrisă

14 iunie 2018

Limba şi literatura maternă – probă scrisă

19 iunie 2018

Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018

Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018

Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018

Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019

29 iunie – 3 iulie 2018

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere

29 iunie – 3 iulie 2018

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

30 iunie – 4 iulie 2018

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

4 iulie 2018

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

5 iulie 2017

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

6 iulie 2018

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

6 iulie 2018

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

9 iulie 2018

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019

9 iulie 2018

Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

10 – 13 iulie 2018

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

13 iulie 2018

Transmiterea de către unităţile de învăţământul liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere

16 – 18 iulie 2018

Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *